Φορολογικές δηλώσεις: Τι είναι και πότε υποβάλλονται

 

Η  Εφορία  “χωρίζει” τα ζευγάρια σε ορισμένες περιπτώσεις. Μερικές από αυτές είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Φορολογικές δηλώσεις με «επιφύλαξη»

Στους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ποσά για τα εισοδήματα και τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί. Η προσυμπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιούν στην ΑΑΔΕ οι εργοδοτικοί φορείς (ιδιώτες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία).  Εάν όμως τα στοιχεία αυτά δεν είναι σωστά και ο εργαζόμενος διαφωνεί, τότε οι σχετικές διορθώσεις  γίνονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα-εργοδότη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να υποβάλει νέα δήλωση για να διορθωθούν τα τυχόν λάθη.

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για τις φορολογικές δηλώσεις «με επιφύλαξη» τα εξής:

  • Ο εργαζόμενος  μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση «με επιφύλαξη» όταν δεν διορθωθούν τα λάθη που υπάρχουν στη βεβαίωση, σύμφωνα με τον εργαζόμενο και λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Υπενθυμίζεται πως οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται  μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι φορολογούμενοι θα πρέπει  να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Εφορία.  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να  εκδώσουν οι ΔΟΥ  τις  πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου  εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη η επιφύλαξη όταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών και οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται,  δεδομένου ότι η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.
  • Όταν γίνεται  αποδοχή της επιφύλαξης, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως επιστρέφεται.

2.Χωριστές φορολογικές δηλώσεις ζευγαριών

Χωριστή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα θα πρέπει να υποβάλουν σύζυγοι ή τα μέρη  συμφώνου συμβίωσης:

  • Όταν έχει λυθεί  το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
  • Όταν έχει διακοπεί η έγγαμη  συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης
  • Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους  ή ένα  από τα δύο μέρη  συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση  πτώχευσης  ή έχει υποβληθεί  σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης επισημαίνεται πως όταν διακόπτεται η έγγαμη  συμβίωσης , τότε το βάρος  της απόδειξης  φέρει ο φορολογούμενος.

3. Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων έχουν οι πολίτες όταν διαπιστώνουν εκ των υστέρων λάθη ή  και παραλείψεις στους κωδικούς  που έχουν συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση. Υπενθυμίζεται πως η προθεσμία για την υποβολή εμπρόθεσμων  τροποποιητικών δηλώσεων λήγει στις 30  Ιουνίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως  οι πολίτες μπορούν να  υποβάλουν  διορθωτική δήλωση  φορολογίας εισοδήματος , συνυποβάλλοντας  εφόσον υπάρχει  υποχρέωση  το έντυπο Ε2 ή το  έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Διευκρινίζεται πως στην τροποιητική δήλωση δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν  από την αρχή όλοι οι κωδικοί της δήλωσης αλλά θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν  τα σημεία της αρχικής δήλωσης στα οποία υπάρχουν λάθη  ή παραλείψεις. Αλλά ακόμα και μετά την λήξη  της προθεσμίας  υποβολής των δηλώσεων δίνεται η  δυνατότητα υποβολής  τροποποιητικών δηλώσεων. Επίσης επισημαίνεται πως δεν υποβάλλονται πρόστιμα  όταν ο  έξτρα φόρος που θα προκύψει με την τροποποιητική δήλωση σε σχέση  με την αρχική  δήλωση   είναι έως 100 ευρώ.

Πηγή: enikonomia.gr

Νεότερη Παλαιότερη

نموذج الاتصال